Lịch sử hình thành và phát triển

I. THỜI KỲ TỪ NĂM 1957 ĐẾN 1982

Đây là thời kỳ cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý thị trường lúc này là kết hợp chặt chẽ với cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư doanh, ra sức xây dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, tiến hành đăng ký kinh doanh, đấu tranh chống đầu cơ, tích trữ, kinh doanh trái phép.

Vì vậy, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc luật số 001-SL ngày 19/4/1957 và Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 163/TTg ngày 19/4/1957 về việc cấm chỉ hành động đầu cơ về kinh tế; ngày 03/7/1957 về việc cấm chỉ hành động đầu cơ về kinh tế; ngày 03/7/1957 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường ở các thành phố, tỉnh, khu tự trị.

- Ban Quản lý thị trường Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu chủ trương, chính sách quản lý thị trường, chống đầu cơ, tích trữ; chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách đó trong phạm vi toàn quốc. Ban Quản lý thị trường Trung ương do đồng chí Bùi Công Trừng – Chủ nhiệm văn phòng Tài chính Thương nghiệp Thủ tướng làm Trưởng ban; đồng chí Đỗ Mười – Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp làm Phó Trưởng ban và một số ủy viên (kiêm chức).

- Ban Quản lý thị trường ở các thành phố, tỉnh, Khu tự trị có nhiệm vụ giúp Ủy ban hành chính địa phương chỉ đạo Quản lý thị trường tại địa phương mình theo chủ trương, chính sách của Chính phủ, do Chủ tịch hay Phó Chủ tịch UBCH làm Trưởng ban, Giám đốc Công thương làm Phó Trưởng ban và một số ủy viên (kiêm chức).

- Đây là tổ chức Quản lý thị trường đầu tiên ở nước ta chưa có chức năng trực tiếp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại trên thị trường.
 
II. THỜI KỲ TỪ NĂM 1982 ĐẾN 1990

Nhiệm vụ công tác Quản lý thị trường thời kỳ này là phải khẩn trương, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý đối với thị trường tự do; buông lỏng quản lý xuất nhập khẩu, buông lỏng đối với quản lý vật tư hàng hóa Nhà nước (diễn ra từ đầu những năm 1980), thiết lập lại trật tự mới, xã hội chủ nghĩa trên thị trường, tập trung truy quét và đấu tranh kiên quyết đối với hoạt động đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, bọn ăn cắp vật tư, hàng hóa nhà nước.
 
1. Ngày 23/02/1982 Hội đồng Bộ trưởng bàn về tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý thị trường, ngày 23/11/1982 đã ban hành Nghị quyết số 188/HĐBT; trong đó giao Bộ Nội thương chức năng thống nhất quản lý thị trường nội địa. Thành lập Vụ Quản lý và cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội thương để giúp Bộ thực hiện chức năng trên, đồng thời chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương.
 
2. Ngày 16/7/1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 190/CT thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng để hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện công tác Quản lý thị trường. Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương do đồng chí Lê Đức Thịnh – Bộ trưởng Bộ Nội thương làm Trưởng ban và các ủy viên kiêm chức là các Bộ: Nội thương, Nội vụ, Ngoại thương, Tài chính, Lương thực, Y tế, Vật tư, Văn hóa, Tư pháp; Phó ban tuyên huấn Trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng Bộ trưởng, ủy ban vật giá nhà nước, Ủy ban thanh tra nhà nước; Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương là Vụ Quản lý và cải tạo Thương nghiệp thuộc Bộ Nội thương.
 
3. Ngày 02/10/1985, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị quyết số 249/HĐBT bổ sung Nghị quyết số 188 ngày 23/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng: Thành lập Đội Quản lý thị trường trực thuộc Ban Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, đặc khu và cấp huyện, quận, thị xã. Đội Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách do Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và cấp huyện, quận tổ chức và quản lý; lương do Ngân sách Nhà nước cấp đài thọ. Đội Quản lý thị trường làm nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi sai trái và đề nghị xử lý vi phạm theo đúng pháp luật và quy định hiện hành.
 
4. Ngày 03/3/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 54/CP sửa đổi và bổ sung Quyết định số 190/CT ngày 16/7/1982: Thành phần Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương : Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nội thương. Phó trưởng ban thường trực: một Thứ trưởng Bộ Nội thương phụ trách. Các ủy viên: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cho phép Ban chỉ Đạo Quản lý thị trường Trung ương thành lập những tổ chức kiểm tra đặc biệt làm nhiệm vụ kiểm tra và xử lý việc chấp hành luật lệ Nhà nước về Quản lý thị trường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và cá nhân có kinh doanh thương nghiệp, ăn uống công cộng và dịch vụ. Cán bộ tham gia kiểm tra do các ngành liên quan cử biệt phái theo yêu cầu của Ban Quản lý thị trường Trung ương.
 
5. Ngày 11/11/1989, Trưởng Ban Quản lý thị trường Trung ương ban hành Quyết định số 23/QLTT-TW thành lập Đội kiểm tra đặc biệt liên ngành trực thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương để trực tiếp kiểm tra và hỗ trợ Ban Quản lý thị trường Địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật Nhà nước về kinh doanh thương nghiệp, ăn uống công cộng và dịch vụ trên thị trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật Nhà nước của các cơ quan, các lực lượng có chức năng kiểm kê, kiểm soát thị trường.
 
Trong thời kỳ này, tổ chức Quản lý thị trường đã trở thành một hệ thống từ trung ương (Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương và các đội kiểm tra đặc biệt liên ngành) đến địa phương (Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, đặc khu, ở quận, huyện và Đội Quản lý thị trường thuộc Ban Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố…). Tổ chức này dần dần được chuyên trách hóa, được giao thêm chức năng, nhiệm vụ trực tiếp tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại và dịch vụ trên thị trường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật Nhà nước của các cơ quan, các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát trên thị trường.
 
III. THỜI KỲ TỪ NĂM 1990 ĐẾN 1991
 
1. Ngày 04/8/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 279/CT thành lập Ban Công tác đặc nhiệm làm nhiệm vụ chống buôn lậu và Quản lý thị trường ở các tỉnh phía Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ban do đồng chí Lê Văn Triết, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương nghiệp làm Trưởng ban.
 
2. Ngày 23/8/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 279/CT thành lập Ban Công tác đặc nhiệm chống buôn lậu ở các tỉnh phía Bắc, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ban do đồng chí Võ Trọng Nam, Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp – Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường Trung ương làm Trưởng ban; đồng chí Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban.
 
3. Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu ở các tỉnh phía Nam, phía Bắc không làm thay nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp đấu tranh chống buôn lậu của các ngành, các cấp; mà có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp đấu tranh chống buôn lậu của các ngành, các cấp. Việc xử lý cụ thể các hành vi buôn lậu là trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND địa phương. Trường hợp thật đặc biệt, Ban được quyền xử lý hoặc kiến nghị biện pháp, mức độ xử lý.
 
4. Ban công tác đặc nhiệm cũng không thay thế Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương, mà có sự quan hệ chặt chẽ với Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương.
 
5. Các Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu được tổ chức các đội công tác đặc nhiệm liên ngành hoạt động trong từng thời gian ở một số địa bàn cần thiết để kiểm tra, kiểm soat, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ buôn lậu.

IV. THỜI KỲ TỪ NĂM 1991 ĐẾN 1994

Ngày 06/10/1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 398/HĐBT về việc tổ chức chỉ đạo Quản lý thị trường:

1. Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về Quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và sản xuất và buôn bán hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương) trên cơ sở hợp nhất Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu ở các tỉnh phía Bắc, Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu ở các tỉnh phía Nam và Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương.

- Ban Quản lý thị trường Trung ương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

- Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương do Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm gồm có:

+ Trưởng ban (đồng chí Võ Trọng Nam), một số Phó Trưởng ban và Ủy viên chuyên trách.

+ Các Ủy viên kiêm chức là Thứ trưởng các Bộ: Thương mại và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Quốc phòng, Văn hóa thông tin và Thể thao, Giao thông vận tải và Bưu điện, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

+ Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương lập một số Đội kiểm tra để trực tiếp tổ chức kiểm tra và quyết định xử phạt hành chính đối với những vụ đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả.

2. Thành lập Ban chỉ đạo về Quản lý thị trường chống đầu cơ buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban chỉ đạo Quản lý thị trường) trên cơ sở hợp nhất tiểu ban Đặc nhiệm chống buôn lậu và Ban chỉ đạo Quản lý thị trường. Ban đặt dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

- Ban chỉ đạo Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập một số Đội kiểm tra để hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

- Cán bộ, công nhân viên các Đội kiểm tra thị trường ở Trung ương và địa phương là công chức Nhà nước, toàn bộ kinh phí hoạt động của Ban, các Đội kiểm tra thị trường ở các cấp (kể cả lương và phụ cấp) đều do Ngân sách Nhà nước cấp.

3. Ở các quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép khác, không tổ chức Ban hoặc Đội chuyên trách.

Quản lý thị trường trở thành lực lượng chuyên trách được tổ chức thành hệ thống từ Trưởng ương đến tỉnh.

V. THỜI KỲ TỪ NĂM 1994 ĐẾN NAY

1. Ngày 25/4/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/CP tổ chức lại công tác chỉ đạo Quản lý thị trường chống đầu cơ, buôn lậu:

Giao Bộ Thương mại, ngoài chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động Thương mại theo Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993, thống nhất chỉ đạo công tác Quản lý thị trường trong cả nước. Chuyển giao bộ máy làm việc, tài liệu và tài sản thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương (kể cả Đội kiểm tra thị trương Trung ương) về Bộ Thương mại quản lý và sử dụng.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng quản lý Nhà nước của mình có trách nhiệm chỉ đạo công tác Quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Ngày 23/01/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Hệ thống Quản lý thị trường gồm:

a. Ở Trung ương: Thành lập Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Thương mại trên cơ sở sát nhập bộ máy chuyên trách của Ban Quản lý thị trường Trung ương chuyển giao về Bộ Thương mại và Vụ Quản lý thị trường thuộc Bộ Thương mại (được thành lập theo Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ).

b. Ở tỉnh, thành phố: Thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại trên cơ sở tổ chức lại bộ máy chuyên trách của Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh, thành phố hiện có.

c. Ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện): Theo yêu cầu cụ thể trên từng địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục hoạt động trên địa bàn huyện hoặc liên huyện, trên cơ sở tổ chức lại các Đội kiểm tra thị trường hiện có ở địa phương.

Thông báo

  Hình ảnh

  Liên kết website

  Số lượt truy cập

   

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

  Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Tỉnh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT
  Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  Điện Thoại: 0251.3822242. Fax: 0251.3817358.