Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

I. Vị trí và chức năng

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp là phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường (sau đây viết tắt là Chi cục), có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường; theo dõi tình hình thị trường, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động quản lý thị trường; thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; tổ chức phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP tỉnh; 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác Quản lý thị trường

a) Theo dõi, nắm tình hình thị trường tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chi cục chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Xây dựng các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Chi cục và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tổng hợp báo cáo (định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất) tình hình chung về thị trường và hoạt động của Chi cục.

 d) Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường từng thời kỳ; xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Chi cục về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

đ) Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức quản lý thị trường và đề xuất tổ chức thực hiện 

e) Đầu mối tiếp phóng viên, báo chí theo quy chế phát ngôn của Chi cục.

ê) Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường.  

g) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

h) Theo dõi, đôn đốc các Đội Quản lý thị trường trong tỉnh trong việc chấp hành, thực hiện các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục và của cấp trên.

2. Công tác giúp việc cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và kiểm tra liên ngành

a) Tham mưu và triển khai thực hiện với vai trò giúp việc cho bộ phận giúp việc cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án kiểm tra về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Đồng Nai.

b) Tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của Trưởng ban và của cơ quan cấp trên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của của Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai.

c) Tiếp nhận các văn bản, báo cáo của các đơn vị thành viên để tổng hợp báo cáo Trưởng ban và cơ quan cấp trên theo quy định.

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức, phối hợp với các thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành 389/ĐP tỉnh thực hiện việc kiểm tra theo  chức năng, nhiệm vụ được giao.


Thông báo

  Hình ảnh

  Liên kết website

  Số lượt truy cập

   

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

  Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Tỉnh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT
  Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  Điện Thoại: 0251.3822242. Fax: 0251.3817358.