Phòng Tổ chức hành chính

I. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Chi cục) có chức năng tham mưu, thực hiện các công tác: Tổ chức - xây dựng lực lượng; Hành chính quản trị; Tài chính - kế toán; Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Chế độ chính sách và Văn thư, lưu trữ. 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác tổ chức và xây dựng lực lượng

a) Tham mưu giúp lãnh đạo Chi cục trong công tác tổ chức - xây dựng lực lượng theo yêu cầu của cấp trên.

b) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy tổ chức, điều kiện làm việc của các Phòng, các Đội trực thuộc Chi cục.

c) Xây dựng Quy chế công tác, Quy chế dân chủ.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, từ chức đối với công chức của Chi cục.

đ) Quản lý tài sản trang thiết bị của Chi cục và  hồ sơ công chức, nhân viên hợp đồng. Cập nhật thông tin của công chức, nhân viên hợp đồng theo đúng quy định.

e) Theo dõi, quản lý việc cấp phát, sử dụng, thu hồi trang phục, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường. Tham mưu đề xuất việc tạm giữ hoặc thu hồi Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức bị kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

ê) Tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo cấp Phòng, cấp Đội.

g) Tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm đối với công chức trực thuộc Chi cục.

h) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất danh sách thi nâng ngạch cho công chức trực thuộc Chi cục.

2. Công tác hành chính quản trị

a) Tổng hợp chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Chi cục.

 b) Tổ chức thực hiện quy chế công sở, nội quy cơ quan, công tác lễ tân, giao dịch đối với cá nhân, tổ chức đến làm việc với Chi cục.

c) Tổ chức quản lý, điều phối phương tiện, cấp giấy đi đường cho công chức của Chi cục khi đi công tác.

d)  Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, làm việc của Chi cục và Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh. 

đ) Xây dựng, quản lý, khai thác Website và văn phòng điện tử của Chi cục; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Chi cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thu thập thông tin đảm bảo nội dung Website của Chi cục. 

e) Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai.

ê) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của Chi cục; thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trụ sở của cơ quan.

3. Công tác tài chính, kế toán

a) Tham mưu việc phân bổ kinh phí, hướng dẫn kiểm tra thực hiện và đề xuất xử lý những khó khăn về tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Chi cục.

b) Tham mưu, hướng dẫn quyết toán tài chính của Chi cục và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của nhà nước.

c) Tham gia cùng các phòng có liên quan đề xuất các chế độ chính sách về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật của Chi cục và Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

d) Quản lý, hướng dẫn sử dụng ấn chỉ, biên lai thu phạt phục vụ công tác kiểm tra của các Phòng, Đội trực thuộc Chi cục.

đ) Xây dựng kế hoạch mua sắm, thay thế phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Chi cục và Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

e) Thực hiện các chế độ về trang phục, điều kiện làm việc của Chi cục; theo dõi thanh, quyết toán việc may trang phục, làm cấp hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, Thẻ kiểm tra thị trường của Chi cục, in ấn chỉ phục vụ công tác.

ê) Theo dõi quyết toán Thuế thu nhập cá nhân của Chi cục.

g) Quản lý nguồn kinh phí của Chi cục và Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh.

h) Lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách đã được giao, quyết toán thu chi ngân sách của Chi cục và Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh theo quy định.

i) Xây dựng quy chế chi tiêu, công khai tài chính, quy chế quản lý tài sản công của Chi cục theo quy định của pháp luật.

k) Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội cho công chức của Chi cục, là thường trực Hội đồng thanh lý tài sản và Hội đồng kiểm kê tài sản của Chi cục.

l) Tham mưu, giám sát công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Công tác thi đua khen thưởng và thực hiện chế độ chính sách

a) Công tác thi đua – khen thưởng

- Tổ chức đánh giá định kỳ và hàng năm đối với công chức theo phân cấp; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Chi cục trong công tác tổng hợp đánh giá, phân loại công chức hàng năm.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đề xuất với Lãnh đạo Chi cục khen thưởng hoặc trình Chi cục đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác của Chi cục theo quy định về thi đua khen thưởng hiện hành. 

b) Công tác thực hiện chế độ chính sách

- Tham mưu, đề xuất việc thực hiện chế độ, tiền lương đối với công chức, nhân viên hợp đồng của Chi cục.

- Tổ chức thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quyền lợi kháccủa công chức, nhân viên hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức thuộc Chi cục bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ.

5. Công tác văn thư, lưu trữ

a) Tiếp nhận xử lý, quản lý và tổ chức chuyển giao, lưu trữ công văn đi, đến theo đúng quy trình, thời gian, đúng quy định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Chi cục lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

b) Kiểm tra về thể thức văn bản trước khi cấp số và đóng dấu; theo dõi, giám sát, phát hiện và kịp thời thực hiện biện pháp chấn chỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính của Chi cục.

c) Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu nghiệp vụ thuộc chức năng của phòng.

d) Tổng hợp chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Chi cục.

đ) Sao chụp các văn bản gửi các tổ chức, cá nhân theo quy định.

e) Tổ chức lưu trữ hồ sơ của Chi cục.

ê) Quản lý và sử dụng con dấu của Chi cục theo quy định.

6. Công tác khác

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chi cục trưởng.

Thông báo

  Hình ảnh

  Liên kết website

  Số lượt truy cập

   

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

  Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Tỉnh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT
  Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  Điện Thoại: 0251.3822242. Fax: 0251.3817358.