Phòng Thanh tra – Pháp chế

I. Vị trí và chức năng

Phòng Thanh tra - Pháp chế là phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng về công tác pháp chế; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra chuyên ngành và công tác thanh tra nội bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác pháp chế

a) Về công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường theo quy định; báo cáo Chi cục trưởng kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý đối với những quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp theo quy định.

b) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác kiểm tra kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kiểm tra kiểm soát thị trường, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng trực thuộc Chi cục QLTT lập kế hoạch, đề xuất kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường trình Chi cục trưởng phê duyệt; triển khai việc tổ chức thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo tình hình kiểm tra nội bộ của Chi cục theo quy định.

- Tham gia ý kiến xử lý các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng, các Đội trưởng các Đội QLTT theo chỉ đạo của Chi cục trưởng hoặc Đề nghị của các phòng, Đội QLTT.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục đề xuất biện pháp xử lý đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính, biện pháp hành chính áp dụng không đúng pháp luật trong hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

c) Về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý, tham gia tố tụng và bồi thường của nhà nước.

- Có ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản chỉ đạo kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, đề án kiểm tra, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng ban hành hoặc văn bản Chi cục QLTT trình cấp trên ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục có ý kiến tham mưu về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Chi cục theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế đối với cán bộ, công chức của Chi cục theo yêu cầu của Chi cục trưởng.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục thực hiện công tác bồi thường của nhà nước đối với các hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.

d) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chủ trì giúp Chi cục trưởng trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

đ) Về công tác thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.

Phối hợp với các phòng chuyên môn đề xuất với Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở khen thưởng hoặc để Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

2. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

a) Thường trực công tác tiếp dân; tổ chức tiếp nhận và tham mưu cho Chi cục trưởng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì việc tiếp nhận, thụ lý và phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục trong việc tham mưu đề xuất việc giải quyết các khiếu nại hành chính và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện pháp luật kiểm tra và xử phạt hành chính của cơ quan, công chức Quản lý thị trường thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của Chi cục trưởng hoặc Giám đốc Sở Công Thương.

c) Chủ trì đề xuất, phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục tổ chức việc thẩm tra, kiểm tra, xác minh theo nội dung các khiếu nại hành chính, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện pháp luật kiểm tra, xử phạt hành chính của cơ quan, công chức Quản lý thị trường.

d) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Quản lý thị trường liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng hoặc để Chi cục trưởng báo cáo cấp trên.

đ) Theo dõi, đôn đốc các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng kết quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác thanh tra.

a) Công tác thanh tra chuyên ngành.

- Chủ trì lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành hàng năm của Chi cục gửi Thanh tra Sở Công Thương tổng hợp, trình Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì công tác thanh tra chuyên ngành khác có liên quan, đề xuất việc thanh tra chuyên ngành đột xuất khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị của Sở Công Thương và các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có liên quan thực hiện thanh tra theo kế hoạch được duyệt hoặc thanh tra đột xuất khi được Chi cục trưởng hoặc Chánh Thanh tra Sở Công Thương giao.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng của Chi cục đề xuất về việc tham gia của Chi cục vào các hoạt động thanh tra chuyên ngành theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành trong tỉnh.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chi cục trưởng.

- Chủ trì, phối công tác tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về thanh tra.

b) Công tác thanh tra nội bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Đội QLTT trực thuộc Chi cục lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Chi cục trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Chi cục trưởng giao.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra nội bộ của Chi cục trưởng.

- Chủ trì, phối công tác tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra nội bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra.


4. Công tác khác.

a) Chủ trì thẩm định, kiểm tra các văn bản trước khi trình Chi cục trưởng ký.

b) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong Chi cục theo quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thanh tra.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Chi cục trưởng phân công.


Thông báo

  Hình ảnh

  Liên kết website

  Số lượt truy cập

   

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

  Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Tỉnh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT
  Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  Điện Thoại: 0251.3822242. Fax: 0251.3817358.