Đội Quản lý thị trường số 1 (Chống hàng giả)

I. Vị trí, chức năng

Đội Quản lý thị trường số 1 - Chống hàng giả (sau đây viết tắt là Đội QLTT số 1) là đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai; thực hiện công tác kiểm tra việc tuân theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. Hoạt động và trụ sở làm việc

1. Đội QLTT số 1 chịu sự quản lý, chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Chi cục trưởng về thực hiện công tác kiểm tra việc tuân theo pháp luật; về tổ chức biên chế và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức.

2. Đội QLTT số 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

Trụ sở làm việc tại 201/8 đường Phan Trung, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Nhiệm vụ 

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách chống sản xuất, mua bán hàng giả; hàng hóa xâm phạm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng kém chất lượng; bảo vệ thương hiệu hàng hóa; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật theo lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với Chi cục Quản lý thị trường biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật thương mại, công nghiệp theo lĩnh vực được giao.

2. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện có hành vi vi phạm hành chính hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực được giao theo phân công của Chi cục Quản lý thị trường.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền.

6. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, trang thiết bị khác, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chi cục Quản lý thị trường.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

IV. Quyền hạn

1. Chỉ đạo các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt; Kiểm tra đột xuất khi có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chi cục trưởng xem xét.

3. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các lực lượng khác để xây dựng và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch đã được phê duyệt;  Kiểm tra đột xuất khi có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

4. Đề xuất với Chi cục trưởng để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn; những vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật thương mại cần được sửa đổi, bổ sung.

5. Quản lý, kiểm tra hoạt động của công chức về thực hiện Quy chế công tác và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

V. Cơ cấu tổ chức.

1. Đội QLTT số 1 có Đội trưởng và không quá 03 phó Đội trưởng.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Đội trưởng, Phó Đội trưởng và công chức trong Đội do Chi cục trưởng quyết định theo thẩm quyền.

VI. Biên chế

1. Đội QLTT số 1 có các tổ công tác, tổ trưởng do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và Chi cục trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Căn cứ theo nhiệm vụ được phân công, biên chế của Đội QLTT số 1 được Chi cục trưởng quyết định trong tổng biên chế hành chính của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.


Thông báo

  Hình ảnh

  Liên kết website

  Số lượt truy cập

   

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

  Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Tỉnh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT
  Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  Điện Thoại: 0251.3822242. Fax: 0251.3817358.